Montag, 22. September 2014

Hồi Ký của Một Số Tác Giả, Chứng Nhân của Lịch Sử đã qua

 
Trong suốt thời gian mấy chục năm vừa qua, có rất nhiều chuyển biến xẩy ra trên toàn thế giới nói chung, và trong nước Việt Nam nói riêng.   Cho dù một số vị chứng nhân lịch sử còn sống hay đã khuất, nhưng những điều họ đã bỏ tâm tư truyền đạt qua các trang hồi ký vẫn sẽ còn được lưu giữ trong kho tàng văn học Việt Nam, và cũng là một nguồn tài liệu giúp cho các thế hệ sau được cơ hội tìm hiểu cùng suy ngẫm thêm những điều không được dậy dỗ trong chương trình học.

Xin mời cùng hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua khi lần dở từng trang hồi ký của một số tác giả thường được nhiều người biết đến..
Trong bài viết nầy, Tứ Diễm xin mạn phép được chia sẻ nội dung sưu tầm nhận được qua email hay tìm được trên mạng.   Với những ai ưa chuộng văn chương và muốn tìm hiểu thêm về các biến cố lịch sử Việt Nam cận đại, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú khi đọc các quyển hồi ký liệt kê trong danh sách bên dưới, chẳng hạn như:
Hồi Ký - Ðèn Cù - tác giả Trần Ðĩnh
Hồi Ký - Ly Thân - tác giả Trần Mạnh Hảo
Hồi Ký - Sài Gòn Ngày Dài Nhất - tác giả Duyên Anh
Hồi Ký - tác giả giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh
Hồi Ký - tác giả Nguyễn Hộ
Hồi Ký - tác giả Trần Độ
Hồi Ký - Đồng Bằng Gai Góc - tác giả Xuân Vũ
Hồi Ký - Đến Mà Không Đến - tác giả Xuân Vũ
Hồi Ký - Mạng Người Lá Rụng - tác giả Xuân Vũ
Hồi Ký - Xương Trắng Trường Sơn - tác giả Xuân Vũ
Hồi Ký Của Một Thằng Hèn - tác giả nhạc sĩ Tô Hải
Hồi Ký - Bên Giòng Lịch Sử - tác giả link mục Cao Văn Luận
Hồi Ký - tác giả Trần Quang Cơ
Hồi Ký - tác giả Nguyễn Hữu Hạnh
Hồi Ký - Tôi Đi Tìm Tự Do - tác giả Nguyễn Hữu Trí
Hồi Ký - Cái Mốc Lịch Sử - tác giả Võ Long Triều
Hồi Ký - Tôi Phải Sống - tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ
Hồi Ký - Đêm Giữa Ban Ngày - tác giả Vũ Thư Hiên
Hồi Ký - Bên Thắng Cuộc - tác giả Huy Đức
Hồi Ký - Trại Kiên Giam - tác giả Nguyễn Chí Thiệp
Hồi Ký - Thép Đen - tác giả Đặng Chí Bình

Audio - Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng 4 Năm 75 - tác giả Vĩnh Khanh
Audio - 30 Tháng 4 Đêm Dài Nhất - tác giả Mường Giang
Audio - Cải Cách Ruộng Đất - tác giả Lê Đắc Trọng
Audio - Bốn Giờ Cuối Cùng của Tướng Nguyễn Khoa Nam
Audio - Trại Tập Trung - tác giả Duyên AnhÐÈN CÙ
của Trần Ðĩnh
(Xin vui lòng bấm vào bên dưới để đọc)
Hay Download dạng PDF dưới đây

LY THÂN
Của Trần Mạnh Hảo


(Xin vui lòng bấm vào bên dưới để đọc)
Ly Thân  Download PDF

HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT 
của Duyên Anh

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5
 

HỒI KÝ
của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 3 4 6 7 8 9


HỒI KÝ TRẦN ĐỘ
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5
  
HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC
của Xuân Vũ

 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 2 3 4

HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN
của Xuân Vũ

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3

HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG
của Xuân Vũ

 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 
 

HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN
của Xuân Vũ

 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5
 

HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN
của Xuân Vũ

 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 6 7


HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN
của nhạc sĩ Tô Hải

 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 3 4 5 6 

HỒI KÝ BÊN GIÒNG LỊCH SỬ

của linh mục Cao Văn Luận

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 910.  11. 12. 13. 14. 15.

HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HẠNH:
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 HỒI KÝ TRẦN QUANG CƠ
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 2 3 4

 HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO

của Nguyễn Hữu Chí
(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
   

HỒI KÝ CÁI MỐC LỊCH SỬ
của Võ Long Triều

(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
1-10   11-20   21-30   31-40  41-Hết


Hồi Ký Giáo Sư Trần Văn Khê 
Download :

1 - 19 ---oOo---  20 - 40 ---oOo--- 41 - 63Audio Book:

của Nguyễn Chí Thiệp

Xin mời nhấn vào đây để nghe đọc hồi ký
 Download Audio 
do Trần Nam diễn đọc: Audio Book: 
của Đặng Chí Bình

  
HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG
của linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
 1-2    3-4  5-6  7-8  9-10  11-12  13-14  15-16   
17-18  19-20  

21-22  23-24  25-26   27-28  29-30   31-32   33-34    

35-36   37-38   39-40  41-42   43-44   45-46  47-48 49-50


HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY
của Vũ Thư Hiên

   Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1    2    3    4   5     6     7   8    9     10     
11    12     13    14    15 16    17    18    19    20     
21     22    23    24    25   26    27     28  29    30     
 31    32    33    34    35     36     37   38    39   40    41 42 (KẾT)

Download Hồi Ký Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên 

BÊN THẮNG CUỘC
của Huy Đức 

(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)

Phần I:
Phần IIAUDIO

Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng 4 Năm 75
tác giả Vĩnh Khanh do Nguyễn Đình Khánh diễn đọc, upload huutinh 
 --oOo--

30 Tháng 4 Đêm Dài Nhất
tác giả Mường Giang do Nguyễn Đình Khánh diễn đọc, upload huutinh
--oOo--

Cải Cách Ruộng Đất
tác giả Lê Đắc Trọng do Trái Táo diễn đọc & upload
 --oOo--

4 Giờ Cuối Cùng của Tướng Nguyễn Khoa Nam 
do viên trung úy tùy viên của Tướng Khoa Nam kể lại
Nam Phong & Phượng Dung đọc, dhn upload
 --oOo--

Trại Tập Trung
tác giả Duyên Anh, Trái Táo diễn đọc, huutinh upload
 (Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để nghe online hay download)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen