Danh sách các cuộc chiến tranh trong sử Việt (từ Ngô Vương giành tự chủ đến khi Gia Long thống nhất đất nước)
Nhà Ngô (938 – 967)
• Loạn 12 sứ quân (944-968)
• Cuộc tranh chấp ngôi báu trong cung đình thời Dương Tam Kha (944-950)
• Cuộc chiến giành ngôi báu sau cái chết của Ngô Xương Văn (965)
Lăng Ngô Quyền
Lăng Ngô Quyền
Nhà Đinh (968 – 980)
• Cuộc nổi dậy chống Lê Hoàn của các cựu thần nhà Đinh (979)
• Cuộc hành thích Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn của Đỗ Thích (979)
• Cuộc hành quân của Chiêm Thành đánh sang Đại Cồ Việt (980)