Montag, 25. Mai 2015

Chuyến hải hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Trần Lý
 LTG: Trong tập sách NHO 'zu Quốc Đại Dương', Vietnam 1999 để Tang một noch als Hữu Hải Quân tại Portland, Oregon (Hoa KY), Chung tôi đã Danh Chương sau Cung để Viet về cuộc di Tan của Hải Quân VNCH trong nhung ngày sau Cung của cuộc Chiến. Bài Viet, KHI đó, Dua trên một số tài Lieu Suu Tam được (Ratte Han HEP), đa số từ các sách báo my-Việt ở vào thời điểm Chua có Wikepedia, VA Internet Chua Phát trien như ngày nay.
Bài Viet đã đưa ra một số van DJE mà các nhà Nghien Cuu Hải SU (trong Hội đồng Hải Su, tippen Hải Su Tuyen tập Chỉ Phát hành vào năm 2004) cho là Chua, dass chinh sac Nhat là các Đoàn Viet về vai TRO của HQ Đại Tá Đỗ Kiem., của Ông Richard Armitage trong việc 'zu chuc di Tan' ..
djen nay đã Hon 37 nam, một số tài Lieu về cuộc Chiến tranh VN đã được GIAI Matte, đồng thời rât Nhiều nhân Chung đã Sông và đã Chung Kiến cuộc di Tan Viet lại nhung sự Kien đã Xay ra .. trên Nhiều bài hồi ký Pho Bien trên Nhiều tippen chi, tippen san tại Hải Ngoại.
Tua DJE bài Viêt 'Cuộc Hải hành sau Cung' Co Le Thích hợp HON là 'Di Tan "(Rieng Tác Gia Điệp My Linh, trong tập Hải Quân VNCH ra Khoi, đã Dung một Tua DJE Khắc, Ratte chính XAC là' Chuyen Ra Khoi Cuối Cung của Hải Quân VNCH.
DJE Tranh việc Trung Schoß, Chung tôi Xin Chi "thu gon 'một số sự Kien đã Viet trong' zu Quốc Đại Dương '.

* * *
    Đổi Voi Hoa KY, cuộc Chiến tranh Việt Nam đã Thuk sự chấm DUT từ ngày Ho ký Hiệp Định Paris (28 tháng Gieng 1973) và số Phan VNCH Chỉ con la Vân DJE thời gian. Nhung Loi Hua Hühner Rieng 'của TT Nixon Voi TT Thiệu về việc SE kann Thiep' KHI BV vi Phạm Hiệp Định Paris Chỉ là..hứa cho có, cho Xong việc.
PHO - DJO đốc (Tuong 3 sao) Chung Tấn Cang được Chuyen từ chuc Vu TU LENH Biet Khu Thủ DJO về làm TU LENH Hải Quân, Nham chuc ngày 24 tháng 3 năm 1975 Tuong Cang được xem là người "Blechdose" của TT Thiệu, VA Zusammenarbeit der TT Thiệu đã Nghi Den việc Phai Tan di Chính Phủ về Mien Tay? (TAM Di TT Thiệu-Nguyen Tiến Hưng trang 125).
- Ngày 29 tháng 3 năm 1975 VNCH Rút Bo Đà Nẵng: Vùng 1 tan rã và sau đó là nhung cuộc lui binh Liên TUC. Tình Trang Việt Nam Cong Hòa vào nhung ngày Cuối tháng TU năm 1975 ở vào Giai Đoàn Tuyet Vong.
- Ngày 21 tháng 4: Tuyen phòng Thủ Xuân Lộc tan rã
- Ngày 23 tháng 4: TT Thiệu từ chuc và sau đó ROI VN ngày 25 tháng 4 Cung Voi Cuu Thủ Tuong Trần Thiện Khiêm đi Đài Bắc Bằng chiếc phi Cơ C-118 (phi Cơ Rieng của Đại Su Martin).
- Tổng Thống Kế Nhiem Tran Van Hương, Chi được 2 ngày đã Phai nhường chuc Vu TT cho Ông Dương Văn Minh (28 tháng 4 năm 1975). Đại Tuong Cao văn Viên TTM Trưởng QL VNCH từ Nhiem và ra Schinken đổi Mỹ từ 27 tháng 4. Trung Tuong Đồng văn Khuyên Tong Tham Muu Pho, Xu lý Thường Vu TTM Trưởng di Tan vào 29/4.
- Chieu 28 tháng 4 Ông Dương Văn Minh nhận chuc Tổng Thống VNCH ..
- Sáng 29 Thang 4, Ngoại Trưởng Vũ văn Mau đọc bản văn Yeu cầu Hoa Kỳ..rút Khoi VNCH..Kế Hoach di Tan Heu đúng HON ..tháo Chay "Frequent Wind 'của HK Bằng Trực Thăng BAT đầu.
- 12 giờ Trua ngày 29 tháng 4: BO TTM QL VNCH Hoàn toàn tan rã và không con ai có Tham Quyền Quyết định (Phạm Bá Hoa- đổi dòng ghi NHO, trang 270)
- 3 giờ Chieu 29/4, Tường Vĩnh Lộc vào nhận chuc TTM Trưởng ... nhung Chang con ai.Tường Vĩnh Lộc phong cho BAT Kỳ sĩ quan nào con lại nhung chuc Vu Cần Thiết.
Ngày 24 tháng 4 năm 1975 theo yêu cầu của Phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Erich von Marbod, Richard Armitage đã đáp Chuyen bay Cuối Cung của PanAm để đến Saigon Voi Nhiem Vu 'Toi Matte' La Tim Cách đưa ra Khoi VN các Chiến Cu 'Cang Nhiều Cang tot'. Von Marbod lo phần Không Quân, VA Armitage lo phần Hải Quân. (Armitage Von La Mot Si Quan Hải Quân HK, đã Tung Phục Vu tại VN 4 Nhiem Kỳ Liên Tiep, CO Nhiều Liên Lạc Matte Thiết Voi các sĩ quan Hải Quân VNCH cao Mütze. Tuy Chi Đồng vai TRO sĩ quan Liên Lạc Giua HQ Mỹ và HQ VN, nhung trên Thuk Te Ông là một giới chuc quan Trọng tại Bộ Quoc Phòng MY)

Richard Armitage in Vietnam

Im Jahr 1975 war Richard Armitage eine 30-jährige Zivil mit einer gefährlichen Mission beauftragt: zu entfernen oder zu zerstören südvietnamesischen Marineschiffe und Technologie, damit sie nicht in die Hände der Kommunisten fallen. Später Armitage würde als stellvertretender Außenminister 2001-2005 unter Außenminister Colin Powell in der Administration von George W. Bush dienen.


Armitage đã Tim Lücke HQ Đại Tá Đỗ Kiem (Tham Muu Phó Hanh Quân có Trach Vu điều hành và theo DOI các HOAt động của các Chiến Schinken Tung ngày Tuy theo Kế Hoach hành Quân) để Hoach định một Kế Hoach di Tan Tổng quat. Armitage Cung Bonmot số công việc Voi Phó DJO đốc Cang (Counterpart-Đỗ Kiem trang 198)
Công việc zu chuc 'di Tan' Can Phai Giu 'bí Matte' Toi đa, Tranh moi sự Hoang Darlehen Ratte de Xay ra. DJE SUA Soan "Ngam", CAC cuộc Tuan phòng của HQ được thu HEP để các Chiến Schinken Tuan Duyen Zusammenarbeit der được tập trung nhanh Hon. CAC nhu cầu tu Bo đại Kỳ được Tam ngung để tập trung tu SUA cho các Chiến Schinken có der RA đi được.
CAC Khu Truc Schinken Trần Khánh du HQ 4, Tuan Dương Schinken Phạm Ngu Lao HQ 15, Hai Tong Ho Schinken Kỳ Hòa HQ 09 và Hà Hoi HQ 13, Dương VAN HAM HQ 503 và Hai Hai Van Ham Ninh Giang HQ 403, Tiền Giang HQ 405 Đăng Nam trên U tàu để đại tu se Phai Bo lại. Số Phan chiếc Lam Giang HQ 402 Voi một máy Đăng Hong ... Chua được Quyết định ..
Duyet XET so Khoi cho Thay Preislage trên 30 Chiến Schinken trong Tổng số 45 chiếc Co Lớn của HQ / VNCN có der RA đi được ... VA số Chiến Schinken này được phân Bo VUA tại Bến Saigon, VUA tại Vùng biển Vung Tau và tại Vùng Bien Phu Quốc. Việc di Tan khó Khan Nhất được Đạt ra cho nhung Chiến Schinken Đăng đậu tại Bến Bạch Đằng, ngay trước Bộ TU LENH HQ.
Diễn Tiến cuộc Di Tan     Tai Bến Bạch Đằng :
- Chieu 26 tháng 4, HQ Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn TU LENH Schinken đổi bị Cách chuc tun Zinn TUC Chuan bị di Tan bị Lo. Người thay der LA HQ Đại tá Phạm Mạnh Khuê.
- 5 giờ Chieu 28 tháng 4, TT Dương Văn Minh Hop Voi Phó DJE đốc TU LENH phó HQ Diep Quang Thủy (đại Diện Tuong Cang) đồng ý để HQ di Tan và GUI theo các Tuong Nguyen Xuân Hoàng, Mai Hữu Xuân và Đại tá Nguyễn Hồng Đài (con Re Ô. Minh). LENH di tan HQ được công Bo vào Preislage 2 giờ Chieu ngày 29 tháng 4. Thủy Thủ được cho PHEP về nhà SAP XEP và Nếu Myon ra đi Zusammenarbeit der Djem theo gia Đình trong Preislage thời gian 2 tiếng đồng hồ.
Tuong Cang Quyết định HQ SE chính thức ra đi vào Luc 6 giờ Chieu ngày 29 tháng 4 VA cuộc di Tan Tru dự SE Hoàn Tất vào Luc 22 giờ Đêm. Điểm Henne là Con Son.
NHIN xuống Bo Song: 8 Chiến Schinken Đăng Nam Cho:
- 5 chiếc tại cầu tàu A (không theo Thứ TU): HQ601, HQ11, HQ504, HQ502, HQ501.
- 3 chiếc tại cầu tàu B đậu từ trong ra Ngoại: HQ1 (TAI VI Tri SO1 Gan SAT Đường Lo, matt tiền Bộ TU LENH HQ Ben Canh là HQ3 và Ngoại Cung là HQ2.
- Xa HON Nua là cầu tàu C. CAC cầu tàu D và E Nam trong HQCX Cách Sân Cờ Bộ TU LENH Preislage 200m.
- Tai cầu tàu E của Hải Quang Cong Xuong có HQ400 (đậu trước Câu Lạc bộ HQ) và HQ500
HQ402 đậu tại cầu tàu D
- Ngoại ra con một số Chiến Schinken Tha neo tại Nhà zu sein ..
Luc này bên Bạch Đằng đông nghẹt người Đăng cho được di Tan.
Tai Cầu tàu B :
Tuan Dương Schinken HQ2 Trần Quang Khải là Chiến Schinken đầu Tiên tun HQ Tr / TA Đình Mạnh Hùng điều Khien .. Tach Ben. TREN Chiến Schinken có Phó DJE đốc Nguyễn Hữu Chí Phu tá Hanh Quân lưu động biển của HQ / VNCH. TREN tàu con có một số Tuong LANH như Lâm Quang Thi Lam Quang Tho Nguyen Bảo tri, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Quốc Thuan Nguyen Đức Khánh (KQ) (theo Nguyễn Kim: Di Tan về Mien Tay và Hy-Vong; tuy Nhien Trong den fünfundzwanzig Jahr Jahrhundert, Tuong Lâm Quang Thi cho Biet Ông và các Tuong trên được HQ Trung Ta Van Trung Quân đưa lên HQ1?). Sau KHI tập trung tại Con Son, HQ2 được giao Nhiem Vu VOT một sà lan, nhung đã từ Choi thi hành; sau đó TRO giúp HQ402 và sau Cung Kéo HQ329 ... VA sau đó tự động Tach Rieng không con nhận LENH từ Schinken đổi để đi Thang đến Subic Bay (HAI Su Tuyen tập trang 53-536)
Khoang 7 giờ Chieu, Tuan Dương Schinken Trần Nhật Duat HQ3 tun Schinken Truong HQ Tr / TA Nguyễn Kim Triệu điều Khien, ROI-Bo. TREN Chiến Schinken có các Phó DJE đốc Đình Mạnh Hùng và Hoàng Cơ Minh. Tàu cho djay người.
Khu Truc Schinken HQ1 Tran Hung Đạo, tuy được dự Tru SE là Soai Schinken, Kéo Co Tu LENH trên Kỳ Đài, nhung Chua Tach Bến Vì con cho Schinken Trưởng HQ Trung Nguyen tá Địch Hùng Vang Matte tun Djon gia Đình Chua về đến . TREN tàu đã có mặt DJE đốc Lâm Nguon tanh (Cuu TU LENH HQ) Pho DJE đốc Nguyen Thanh Châu. Haben Dân Chung Tran NGAP trên Bo nen các Tuong Cang và Thủy không LEN tàu. Cuối Cung Phó DJE đốc Châu ra LENH Tach Bến (Preislage 8 giờ Chieu). TREN Đường ra bien, HQ1, tun một máy bị Hong, đã Lui vào Bo và Mac kann tại Bo Hữu Ngan Song Long Tao Phai NHO HQ801 (HAM Trưởng HQ Tr / TA Nguyễn Phú BA) sau KHI nghe Loi KEU Cuu của DJE đốc tanh đã Kai lại và giúp Kéo ra. Sau đó Chiến Ham zu tun HQ DJ / tá Phan Phi Phụng điều Khien đã ra đến điểm Henne Con Son.
Tai Cầu Tau A :
Tình Trang Hon Darlehen và Cang Thang Dien ra trên Bo. Trong KHI đó dưới Song, ba Chiến Schinken con cho: Dương VAN HAM Qui Nhon HQ504 đậu Ngoại Cung Trong Tron Vì Schinken Trưởng (HQ Tr / TA Nguyễn như Phú) không Chiu ra đi, VA Cung không Tach ROI để 2 Chiến Schinken Phia trong có Tacho Ben. NHO uy tín cá nhân, Đại Tá Đỗ Kiem đã giúp GIAI Quyết tình Trang werden TAC KE CA việc Dung tiền VNCH thu GOP của người di Tan để mua chuộc các Thủy Thủ của HQ504 Chiu Tháo Giay doi tàu để các Chiến Schinken Phia trong Zusammenarbeit der ra đi.
Er Thống Chỉ huy của Hải Quân Cung ROI Darlehen: Nhiều Đại tá như Trịnh Xuân Phong "tự phong 'thành TU LENH Schinken đổi để ra LENH cho các tàu..phải ở lại. DJ / Tá Trần Bình Phú (TM Phó Nhân viên), Cung Trở thành TU LENH Hanh Quân để BAT các tàu Giu nguyên VI trí cho LENH. DJ / Tá Nguyen Van Tan (Trưởng Khoi An Ninh), TU LENH HQ sau Cung (tun Tuong Vĩnh Lộc Tong Tham Muu Trưởng sau Cung của QL / VNCH, phong chuc) ... Cung xuất hiện để CAM di Tan. (?) (Tình Trang Hon Darlehen tại Bến Bạch Đằng Cung như các sự việc Xay ra được KE lại trong các Tác Pham Partner của DJ / Tá Đỗ Kiem, Hải Quân VNCH ra Khoi của Điệp My Linh và aber ký 'Di Tan về Mien Tay' của Phạm Kim).
CAC Tuong HQ Cang và Thủy sau KHI không lên được HQ1 đã lên Tuan Duyen Schinken Tiên Mo HQ601. (Tuan Duyen Schinken PGM là loại tàu NHO Nhất để được gọi là Chiến Schinken). HQ601 tun HQ DJ / Uy Trần Minh Chánh - con DJE đốc Tran Van Chon, Cuu TU LENH HQ- làm Schinken Trưởng, tuy đã Quyết định không di Tan, o lại Cung gia Đình GOM CA Tuong Chon, van điều hành Chiến Schinken và đưa các Tuong Cang và Thủy (TREN tàu con có HQ DJ / Tá Nguyễn Xuân Sơn, Cuu TU LENH Schinken đổi) ra Vung Tau. Sau KHI Chuyen Đoàn TU LENH Hải Quân lên HQ3. Schinken Trưởng Chánh đã đưa tàu Zurück Zurück Bến Bạch Đằng (TRAN Minh Chánh-Chuyen Hải hành Cuối Cung của Chiến Schinken PGM HQ 601- Đặc san Luot Lied so 51).
Sau KHI HQ504 Chiu Tháo Tag, Ho-Tong Schinken Chí Linh (II) HQ11 Cung ra đi vào Preislage 11 Gio Djem, tun Schinken Trưởng HQ Thieu tá Phạm Đình San điều Khien, mang theo Đại Tá Đỗ Kiem. TREN Đoàn Đường từ Sai Gon ra bien, Đại tá Kiem đã Tam Mist er Thống vô Tuyen của Chiến Schinken để Chỉ huy việc di Chuyen của Đoàn tàu. (Theo Partner, Chiến Schinken neo bên Ngoại HQ11 là chiếc HQ503, trong KHI đó theo "Hải Quân VNCH ra Khoi 'Thi là chiếc HQ504)
Sau nhung điều Đình Voi Thủy Thủ của HQ504, Kinderbett Giay bên Ngoại nhung không Chiu ra đi, Dương VAN HAM Thị Nai HQ502 tun HQ Tr tá Nguyen Van tanh làm Schinken Trưởng Cung ROI Bến vào Preislage 1 Gio Đêm 29. Rang Sáng 30 tháng 4. Vì bị Truc Trac về máy MOC, tàu được một tàu dòng của Ty Quân Cang TRO giúp ra được Giua Giong Lied. TREN Đường đi, tàu Tiep nhận DJ / Tá Trịnh Quang Xuân (TU LENH Vùng 3 Sông Ngoi) từ một PBR. Sau Cung trong tình Trang Hong Mai HQ502 được HQ17 Kéo đi Subic Bay. (Phan Lạc Tiep -'Giã TU Saigon 'trên KBC số 19)
Tai Hải Quang Cong Xuong  :
CAC Chiến Schinken HQ406 HQ500 và ROI Bến Preislage 2 giờ Sáng ngày 30 tháng 4.
Hai Van Ham Lam Giang HQ402 Đăng trong Giai Đoàn tu SUA, đã được một số sĩ quan và Thủy Thủ SUA Chua Lücke Rút và sau Cung đã Tach Bến được vào Luc 3 giờ Chieu ngày 30 tháng 4 (sau Chi Minh DV đã ra LENH đầu hängen. HQ Trung Uy Cao Hung đã điều Khien Chiến Schinken ì ACH ra đi, CHO theo trên 1000 người. 5 giờ Chieu ngày 30 tháng 4, tàu con Djon được HQ DJ / tá Lê Hữu Dong từ một LCM8 và sau đó thêm Phó DJE đôc Nghiêm Văn Phú, TU LENH Lực Luong Tuan Thám. Mai đến Sáng 1 tháng 5, HQ402 mới ra được biển Vung Tau. Sau KHI Liên Lạc được Voi Schinken đổi VN và Schinken đổi Hoa KY, nhung người trên HQ402 đã được Chuyen sang HQ2 và HQ402 đã được đánh Chim vào Luc 3 giờ Chieu ngày 2 tháng 5 Ngoại Khoi Con Son (nhung bài về HQ402: "Hai Van Ham Lam Giang HQ 402, TÜV Huyen Thoai-Điệp My Linh; 'Chuyen Hải hành Cuối cùng'-Đỗ Kim Bang-KBC số 60).
CAC Tuong Vĩnh Lộc, Tran Van Trung đến Bến Bạch Đằng vào Sáng 30 tháng 4 VA Dung một LCM của giang Cảnh để Tim Đường ra bien. LCM được Tuan Duyen Schinken Tây Sa HQ615 VOT vào toi 30/4. Nhung đến Sáng 1/5 HQ615 bị Het Dau KHI con Đăng ở trong Hải Phan Vung Tau. Sau Cung được HQ17 Chiu Kai lại Cuu. HQ17 VOT được trên 300 người từ HQ615 và 200 người từ HQ470. Sau đó CA 2 chiếc 615 và 470 Djeu bị đánh Chim ..
    Tai Nhà Bè  :
Dương VAN HAM My Tho (HQ800), tun dự định SE được Dung làm Bộ Chỉ huy HQ KHI kann NEN được trang bị djay dju Cung nhân viên Cơ Hữu. Schinken Truong HQ Trung Tá Dương Hồng Võ mới được Bo Nhiem ngày 26 tháng 4, thay VI tiền Nhiem Vì đưa gia Đình lên Chiến Schinken trước (ngày 25 tháng 4). HQ800 nhận LENH Trực Tiep Tu Tu LENH HQ và Cung Lang le ra đi ..
    Tai Vùng biển Vung Tau  :
Tai Vùng biển Vung Tau, nhung Chiến Schinken hiện Diện GOM HQ5, HQ802, HQ16, HQ7, HQ12, HQ505, HQ400 và các tàu cho Dau HQ470, HQ471 .tat CA Djeu Tha neo Ngoại Khoi.
Cuộc di Tan tại Vung Tau không Lücke nhung Hon Darlehen như tại Bến Bạch Đằng Saigon, VI Chiến Schinken đậu Ngoại Khoi Dan Chung di Tan Dung Phai các GHE đánh cá để Chay ra tàu. Tuy Nhien sự ra đi của các Chiến Schinken Tuy Thuoc vào Tung Schinken Trưởng. TU LENH Vùng 3 Duyen Hải Pho DJE đốc Vũ Đình Đạo không có nhung Quyết định chính thức nào về van DJE di Tan. Sang Som ngày 29 tháng 4, Ông đã Cung bộ tham Muu lên Chiến Schinken HQ802.
Ngày 29 tháng 4, hai Tuan Dương Schinken Ngô Quyền HQ17 HQ14 và, VE đến Vung Tau, sau KHI được LENH Bo tun Chuyen Tuan Tieu Trường Sa. Trua 29 được LENH từ Hải đổi 3 cho Tu Do Van Chuyen, toàn Quyền tự Quyết định, không Cần thông báo (MOT hình thức..rã Ngũ?). HQ17 tun Schinken Trưởng HQ Tr / TA Trương Hữu Quynh đành Kai đầu về Huong Con Son. Tai djay tàu Tiep nhận Preislage 3000 người Ty Nan. Một số Thủy Thủ Cơ Hữu xin ROI tàu Trở về Voi gia Đình. HQ17 theo Đoàn tàu HQ / VNCH di Chuyen đi Philippinen, VA trong KHI di Chuyen con Zurück Zurück Vùng biển Vung Tau để Tiep Cuu chiếc PGM Het Dau Chet máy Đăng Troi DAT. Djay là chiếc HQ615, CO cho trên 300 người trong đó có các Tuong Vĩnh Lộc, Tran Van Trung.
Dương VAN HAM Nha Trang HQ505 (HAM Truong HQ Tr Tá Nguyen Van Nhượng) Tha neo bên Ngoại Cửa Vung Tau ... Cho đổi. Từ Sáng 28/04, GHE của Dân Chay ra Ratte Nhiều và xin lên Chiến Schinken. Trua 29. xe Tăng tại Bãi biển Vung Tau Ban ra nen HQ505 lui ra xa Hon. Trực Thăng KQVN Cung đáp xuống. Ngày 29/04, HQ505 ROI Vùng biển Vung Tau đi Phu Quoc theo LENH "Van Chuyen Tu Do" của Vùng 3 Duyen Hải. Tai Vùng biển này HQ505 VOT thêm được một số người và Quyết định Zurück Zurück Con Son sau KHI đã dàn XEP Chuyen nhung người Myon Trở về qua các tàu Thuyen đánh cá. HQ505 về đến Con Son Trua ngày 2 tháng 5, Luc này Đoàn tàu HQ / VNCH đã đi về Huong Philippinen. Sau Cung HQ505 đã Liên Lạc được Voi một Chiến Schinken của HQ Hoa Kỳ và được Ho Tong đi Subic Bay (Nguyễn Nhật Cường- 'Tháng TU, CA một đổi người trước "Bien Khoi Số Thang 4/2009). HQ505 di Chuyen về Phu Quoc để Djon Tr / TA Hậu Chỉ huy Trưởng kann Cu Ein Thới Đăng bị Ket lại trên Đảo. HQ505 đã Djon được Nhom này Chay ra biển Bằng một LCM8, Luc 5 giờ 30 Sáng ngày 1 tháng 5, Mien Cuong Phai nhận thêm nhung người Cung Chay theo Tr / TA Hậu. Schinken Trưởng HQ505 dự Tru đi Pháp nen không Myon VOT thêm người tuy Nhien sau đó Quyết định đi Phi và nhung Thủy Do Đoàn viên Myon Trở về đã Dung chiếc LCM8 để vào Bo. (Le Van Mạnh-'Cuộc Trung Phùng Kỳ Dieu '. Tác Gia ghi Nham số Hiệu của Chiến Schinken đã VOT LCM8 là HQ504 thay Vì HQ505, chiếc 504 ở lại Saigon không di TAN).
Tai kann Cu Hải Quân Cát Lo (NOI Trú Đồng của Bộ TU LENH HQ Vùng 3 Duyen HAI): FO DJE đốc Hồ văn Kỳ Thoai đã Dung PCF ROI kann Cu để ra Cơ Xuong Schinken Vinh Long (HQ802) neo San Ngoại Khoi vào Đêm 29 tháng 4, Cung đi có Tuong Tran Van Nhut. TREN tàu đã có Tuong Nguyen Duy Hinh và con thêm 2 Tuong Hoàng Xuân Lam Phan Hòa Hiệp được Tuong Nguyen Van Toàn GUI theo (HO văn Kỳ Thoai - 'Can Trường trong Chiến BAI). TU LENH Vùng 3 Duyen Hải Cung di Tan trên Chiến Schinken này. HQ802 ROI Vung Tau và đi Thang đến Subic Bay, không đến điểm Henne Con Son (GIO Do 25 của Người linh Bien-Nguyễn Hữu Chí trong Hải Su Tuyen TAP)
Hai Van Ham Hát giang HQ400: NHO neo Luc 3 giờ Chieu ngày 24 để lui ra xa. Tàu cho djay Djan và người. Schinken Trưởng xin LENH VUT Djan xuống bien, nhung không giới chuc nào ... cho LENH. Tàu tự di Chuyen đi đến điểm Henne Con Son ..
HQ7: Khi có LENH 'Tu Do Van Chuyen', Schinken Trưởng Quyết định ra đi, nhung Lücke sự Chong đổi của một số nhân viên nen đã Dung Phương thức Trao Het tiền trong Quy dự Tru của Chiến Schinken đồng thời Tha tàu NHO ( Assistent) cho nhung người Myon Trở về vào lại Bo ..
    Tai Vùng Bien Phu Quốc  :
Tình hình Phu Quoc BAT đầu suy SUP KHI có Zinn nhân viên Đài Việt Nam được đưa ra Đảo Bằng phi CO. Phu Quoc đã Phai Tiep nhận Gan 40 Ngàn Dân Ty Nan từ Mien Trung ..
Chieu Toi (19 giờ 31) Chiến Schinken Dubuque của HQ HK đến Vùng Bien Phu Quốc, để nhận một Nhiem Vu đặc Biet: YEM TRO, Tiep tế Xang Dau cho các Trực Thăng của KQ VNCH Can Bay sang Thái Lan, đồng thời Dung làm Đài Không lưu Huong dẫn cho các phi Cơ VNCH di Tan sang Thái ..
Ngày 29 tháng 4, nhân viên Đài mich VN được đưa ra Thương Thuyen amerikanischen Challenger đậu Ngoại Khoi. Trong Vùng Bien Phu Quốc con có các Thương Thuyen và tàu van Tải của Mỹ Khắc như Greenville Victory, Sergeant Miller, Pionneer Contender. TREN Đảo đã Trở nen ROI Darlehen Hon. VAO Trua 30/4, KHI TT Dương Văn Minh Tuyên Bo đầu hàng Thi Hải Quân Vùng 4 Duyen Hải Cung tự động tan hàng và tự Tim Đường thoat als ein. Chỉ nhung người als Zinn Voi HQ Đại Tá Nguyen Van Thiện, TU LENH, mới có Phương Tien Tan di mang theo CA nhung hành lý 'Cong Kenh'. Đa số nhân viên Hải Quân Chay thoat Bằng GHE đánh CA, Tieu Đình sang Thái Lan (Nguyen Tan Hung-'Trong Cảnh Song Con '. Tác Gia con cho Biet Tuong Đỗ Mau và gia Đình Cung ở tại Trai Tam Cu Thái, nhung không cho Biet đến Thái Bằng Phương Tien nào?)
Trong nhung ngày Cuối Cung của VNCH, Luc Luong Hải Quân tại Phu Quoc GOM 4 Chiến HAM:
- TRO Chiến Schinken Nguyễn Ngọc Lang HQ230 Schinken Trưởng HQ Th tá Nguyễn Nguyên
- Giang Phao Schinken Tam gesetzt HQ331 (Th / TA Lê Tấn Triệu)
- Giang Phao Schinken Loi công HQ 330 (Th / TA Nguyen Van Anh)
- Tuan Duyen Ham Minh Hòa HQ 602 (Đại Uy Ngô Minh Dương).
Bộ TU LENH Vùng 4 Duyen Hải CO 2 cầu Tau LON: HQ330 đậu tại cầu Phia Nam và HQ230, cầu Phia Bắc. CAC Chiến Schinken ROI Bến ngay KHI HQ tan hängen. DJ / Tá Thiện và gia Đình lên HQ230.
Sau KHI Tach Bến HQ330 Chay Vong quanh Phia Nam Phu Quoc để về điểm Henne Ngoại Khoi Hòn Khoai. HQ331 BI Cháy CA 2. Mai, trên tàu có Preislage 200 người, NEN được HQ330 Kéo theo. Sau KHI Matte Liên Lạc Voi Nhom tàu ​​dự Tru đến Con Son, Đoàn tàu 4 chiếc tun HQ330 dẫn đầu Kéo theo 331, Tiep đó là HQ230 và sau Cung HQ602 Quyết định đi Singapore ..
Đoàn tàu Tha neo tại Singapore DJE xin Ty Nan Tai djay HQ330 Tiep nhận thêm một số người từ 2 LCM của Quân van VNCH (ROI Tân Cang Sai Gon ngày 30 tháng 4) Cung VUA đến djay. TU LENH phó Vùng 4 DH Cung từ HQ230 HQ330 Chuyen sang.
Sau 5 ngày cho đổi, Singapur từ Choi yêu cầu Ty Nan, cung diese abschließen nước và yêu cầu Đoàn Tau ROI Singapur. Đoàn tàu Quyết định đi UC. TREN Hải Trinh đi UC Thuy Thủ của HQ602 đã Noi Darlehen, GIET Schinken Trưởng, VUT XAC xuống biển và lái tàu Trở về. Khi được Zinn UC công nhận MTGPMN, Đoàn tàu con lại 3 chiếc đành đi về Huong Philippinen. Sau 17 ngày LENH đênh, CA 3 chiếc đến được Subic Bay (Nguyễn Hữu Duyet-'Vùng 4 Duyen Hải, nhung ngày Cuối '- Luot Lied so 51)
    Tai Can Tho (HAM đổi 21)  :
Schinken đổi đặc Nhiem 21 Vùng 4 Sông Ngoi được Đạt dưới Quyền Chỉ huy của Phó DJE đốc Đăng Cao Thăng. Bộ TU LENH Đạt tại Bến Ninh Kiều trong kann Cu HQ Can Tho.
- Trua 29 tháng 4, Toa LANH sự Mỹ tại Can Tho đã Mist 2 LCM để cho nhân viên di Tan ra Ngoại Khoi. Hai LCM này cho Preislage 300 người Việt, 16 người Mỹ VA 6. người Phi. Khi Đoàn LCM bị Hải Quân Chan XET theo LENH Tuong Nguyen Khoa Nam, LANH sự MacNamara có mặt trên 1 trong 2 LCM đã từ Choi không cho Hải Quân lên Lục SOAT và yêu cầu Lücke Phó DJE đốc Thăng để GIAI Quyết. (MacNamara đã giúp di Tan gia Đình Tuong Thăng từ Nhiều ngày trước). CAC LCM này sau đó Cap vào được Thương Thuyen Pionneer Contender. Djay là chiếc tàu Mỹ duy Nhất có mặt trong Vùng).
- 6 giờ Chieu 29/4, Tro Chiến Schinken Đoàn Ngọc Tang HQ 228 weiß Schinken Truong HQ Th / TA Nguyễn Hoàng Seien Chỉ huy được điều động về Bộ TU LENH.
- 10 giờ Đêm: Liên Lạc Voi Bộ TU LENH HQ tại Sai Gon, Zinn Trực Tiep cho Biet: Hải Quân VNCH .. rã Ngũ ..
- 11 giờ Đêm: FO DJE đốc Đăng Cao Thăng tập Hop nhân viên trong Phạm vi Bộ TU LENH Schinken đổi 21 và công Bo tan zu hängen, Tuy nghi Quyết định ra đi Heu ở lại
- 0 giờ 20 Sáng 30 tháng 4. nhung người di Tan Cung gia Đình xuống HQ228 HQ228 và đi ra bien. TREN HQ228 con có Chuan Tuong Chương Dzềnh Quay, Tham Muu Trưởng Quân Đoàn 4. (Nguyễn Tạ Quang-'Hạm đổi 21, nhung ngày Cuối Cung '- Luot Lied so 51)
- 1 giờ 15 Phut Sáng: TREN Đài Chỉ huy của HQ228, qua máy khuếch đại âm Tan của máy PRC46, Tuong Nguyen Khoa Nam Phát ra LENH KEU gọi các TU LENH Quan Binh Chung Quan nhân các Mittelklasse không được tu y ROI Nhiem so SE bị kết toi 'Đạo Ngũ trong thời Chiến'. Tất CA Djeu im Lang vô Tuyen.
HQ231:
TRO Chiến Schinken Nguyễn Đức Bong HQ231 tun HQ DJ / Uy Nguyen Van Phước điều Khien, 10 giờ Djem ngày 29 tháng 4 OR LENH di Chuyen từ Can Tho VE Cu Đồng Tam, My Tho. Khi DV Minh Tuyên Bo đầu hängen Schinken Trưởng Quyết định ROI Vùng My Tho, ra đi và ra biển theo Đường Cửa Tieu. Nhân viên và Thủy Thủ không Myon ra đi Djeu được đưa vào Bo để Tuy nghi di Tan.
HQ 229:
TRO Chien Schinken Lưu Phú Thọ HQ229 Cung ROI Vùng Trach Nhiem ra đi sau LENH Buong gesungen của DV Minh, tàu đi ngang kann Cu Đồng Tam, hương dẫn một số PCF Chay theo sau và Cung theo Cửa Tieu để đến điển Henne Ngoại Khoi Côn Sohn.
Từ Con Son đi Philippinen  :
CAC Chiến Schinken VNCH tập trung tại Con Son và Hoàn toàn Chua có Chương trình..kế Tiep cho đến KHI Liên Lạc Voi Schinken đổi Hoa Ky (Ngoại Tru HQ802 đã lên Đường đi Thang sang Subic Bay).
- Ngày 2 tháng 5, Schinken đổi HQVNCH GOM 26 chiếc, Đạt duới Quyền Chỉ Huy Tuong của Cang, chia thành 3 Hải đổi:
MOT Tuong Cang Chỉ huy tun
MOT Tuong Lâm Nguon tanh (TREN HQ1) Chỉ huy tun
Một tun Tuong Hoàng Cơ Minh (TREN HQ3)
Chay theo Đoàn tàu con có thêm 2 tàu đánh cá TU nhân.
Hải Quân Hoa Kỳ đã thành Lập một lực Luong đặc Nhiem: Schinken đổi der Zerstörer-Geschwader 23 tun DJE đốc Donald Roane, Đạt bộ Chỉ huy trên Chiến Schinken Kirk (DE-1097) để YEM TRO cho Schinken đổi VNCH. CAC chiếc Schinken trong lực Luong này Ngoại USS Kirk (DE-1087), Con có USS Tuscaloosa (LST-1187), USS Cook, USS Deliver (ARS-23), USS Abnaki (ATF-96), USNS Lipan (T- ATF-85). Một số Chiến Schinken Khắc tuy không Thuoc lực Luong đặc Nhiem này nhung Cung GOP phần vào công Tác y TE VA Tiep Lieu cho Đoàn tàu VNCH: USS Mobile (LKA-115), USS Balbour County (LST-1195) USS Vega (AF -59) và USS Denver (LPD-9).
USS Kirk đã Trực Tiep YEM TRO cho HQ3, HQ402 và Thương Thuyen Tân Nam Việt. USS Vega Tiep tế cho các tàu YFU-69, HQ3, HQ800, HQ801 ..
Chuyen Hải hành từ Con Son đi Phi dự Tru SE Kéo dài trong 5 ngày. Ngay trong ngày đầu, CAC phi Cơ Phong Phao Liên sô đã bay trên Đoàn Tau tuy Nhien không có nhung hành vi Do nghịch.
HQVNCHditan
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuy đã SAP XEP trước để yêu cầu Chinh Phủ Phi TRO giúp trong việc nhận Preislage 50 Ngàn người Ty Nan Việt và Campuchia Tam Trú và sau đó SE được Chuyen từ Phi sang Guam, nhung lại không xin PHEP Chinh Phủ Phi để đưa một Đoàn Chiến Schinken đến Subic Bay. Tổng Thống Phi Ferdinand Marcos và Ngoại Trưởng Carlos Romulo Djeu không Myon 'đụng Cham' Voi che độ 'mới' tại Nam VN.
Trong KHI Schinken đổi VNCH con Đăng di Chuyen về Huong Phi, chính Phủ HK đã Tim được GIAI Pháp: sang Vien dẫn một điều Khoan ghi trong các văn Kien Chuyen giao Chiến Schinken từ HK cho VNCH là 'Sportarten Quyền của Chiến Ham Se được giao Hoàn lại cho HK KHI VNCH không con Dung chung trong các HOAt động Quân sự Nua ". Theo tinh thần đó Đoàn tàu nay Đường Nhien là Thuoc HK và có Quyền đến kann Cu Subic Bay. Đúng Luc đó Thi Cong San Nam VN lên tiếng đổi Sportarten Quyền các Chiến Schinken Đăng di Tan ...
Ngày 7 tháng 5, KHI Đoàn tàu Gan đến Hải Phan Phi, cuộc tranh CHAP VE Sportarten Quyền Giua HK và CS Nam VN van Chua được GIAI Quyết. Ngoại Trưởng Phi DOA SE 'BAT Giu' Đoàn Chiến Schinken nhung KHI Đại Su HK tại Phi bàn đến số Phan Gan của 30 Ngàn người Ty Nan trên các tàu SE là một'gánh Nang bin ein Phi Chua bao giờ ..nghĩ toi và Cung Chua SUA Soan để đổi phó Thi Ngoại Trưởng Romulo đành CHAP nhận GIAI Pháp Chuyen các Chiến Schinken VN thành Chiến Schinken HK và theo đó trước KHI vào LANH Hải Phi, Đoàn tàu SE Phai VUT Bo Djan Dược, XOA Bo tên và số Hiệu của Tung Chiến Schinken, thay der CO VNCH Bằng Cờ Hoa Kỳ.
12 giờ Trua 7 tháng 5, nhung Buoi Le »Ha Kỳ 'đã được zu chuc trong trang Nghiêm và Buon Tham trên Tung Chiến Schinken VNCH. Moi Chiến Schinken có sự hiện Diện của 2 nhân viên HQ HK để nhận bàn giao. Co Ihr được Kéo lên, VA các tàu NHO của HQ / HK Tiến hành việc XOA số Hiệu. CAC Quân nhân HQ / VN tự Thay Bo Quân Phục ... HQ VNCH không con Nua.
VA Nếu theo công Pháp Quốc date: 'Chiến Schinken là LANH Thổ Quốc gia' Thi VNCH Tonne tại cho đến Trua ngày 7 tháng 5 năm 1975.
Vai TRO của Richard Armitage và Hoa Kỳ trong cuộc di Tan của HQ VNCH
Theo 'Hải Su Tuyen TAP (trang 511-515) trong BAI Phong Van Phó DJO đốc Chung Tấn Cang: MOT đổi Quân Ngũ và cuộc lui binh Ven toàn' một số sự Kien đã được đưa ra:
'Đoàn tàu VN ROI Sai Gon, Djem theo Hau như Tất CA Chiến Schinken Khien dụng VOI HON 27 Ngàn Quân nhân và đồng bào. Ra đi đúng Luc, không Som, trước KHI quá Myon. DJO là cuộc lui binh đẹp DJE, djay KY LUAT '(TREN Thuk tế, Chi có Preislage trên 10 Chiến Schinken, ra đi từ Saigon, damit Con lại từ Vung Tau, Phu Quoc ... Cuộc di Tan Cung Lücke nhung Trường hợp vô KY LUAT như đã mô TA trong phần trên;. trong Partner trang 208 có KE lại KHI Tuong Cang, không lên được HQ1, Du Tru làm Soai Schinken, DJ / TA-Kiem-Phai thay đổi Kế Hoach đưa Tuong Cang và gia Đình lên HQ601 nhung HQ601 lại tun Schinken Trưởng Chánh, con DJE đốc Chon Cuu TL / HQ làm Schinken Trưởng, Luc đầu DJ / Uy Chánh từ Choi nhung sau đó Chiu sự thuyết Phục yêu cầu giúp để đưa Tuong Cang ra đi. Ngoại ra một Câu Hỏi được Neu là trong KHI Tuong Cang Đăng ở trên Chiến Schinken trên Đường di Tan, CO Nhiều Đại Tá đã lên er Thống Liên Lạc vô Tuyen tự phong là TU LENH HQ ra LENH cho các Chiến Schinken Phai ở lại Heu Trở ve ben nhung không Thay Tuong Cang, tuy là TU LENH chính thức verbieten hành LENH nào CA?)
VE Kế Hoach di Tan Bai Viet: "Khi Đạt nước đã đến Luc Phai tính chuyện đi Heu O, người giúp tôi Soan Thảo Kế Hoach là Ông Chi, Ong Sơn, Ong Kiem Ong Luân và Ông Khuê. (Theo "Gegenstück", trang 195 đến 199, Đại tá Đỗ Kiem đã ghi lại Kha Nhiều chi TIET về Kế Hoach di Tan, KE CA Buoi Hop Rieng Giua Ông và Tuong Cang).
VE vai TRO của Ông Richard Armitage, Tuong Cang cho Biet: " Mới djay có người nói là Ông Richard Armitage lo cho Đoàn tàu. Sai. Ông ta Chỉ là Mot Si Quan Liên Lạc Giua HQ / HK và Đoàn tàu HQ / VNVH không Hon, không kém ". Tuong Cang cho Biet ihnen: "... Khi Đoàn tàu vào Hải Phan Phi, Chánh Phủ Phi không cho vào, chính tôi đã DJE Nghị TRA lại tàu Chiến cho Mỹ ".
Trong 'Hải Quân VN ra Khoi' của Điệp My Linh, trang 276-277 có bài Phong Van Ông Richard Armitage (CO tên VN là Tran Van Phú) VE cuộc di Tan của HQ VNCH, sau KHI XAC nhận là Ông Tháp Tùng Phụ tá Tổng Trưởng Quốc phòng HK Erich von Marbod đến VN để lo di Chuyen Quân Cu. Nhung Đoàn Đăng chú ý như: '.. Kế Hoach HK giúp HQ di Tan Ratte Han Hep. HK-Chi Chuan bị một Cách Tổng Quat cho một cuộc di Tan Voi nhân số Phong định Chu không có Kế Hoach ti mi. Chương Trinh giúp HQ / VN được phaC Hoa vào giờ Phut Chot .. '' Luc đó Vì chính Phủ HK Chua dự Tru một Phương Kế nào cho HQ / VNCH CA nen tôi Chỉ thông báo Voi HQ / VNCH là: NEU tình der Fledermaus Buoc, Heu Co Gang đến Con Son, tôi se Lücke Tất CA ở đó '(ghi chú của người Viêt: Armitage có cho một số sĩ quan cao Mittelklasse HQ / VNCH, Biet Tan số Liên Lạc Voi Schinken đổi 7 của HK). Armitage Cung cho Biet sie "moi Quyết định Liên quan đến Schinken đổi VN từ Con Son cho đến Phi Djeu tun nhung Bien Chuyen tình hình Luc đó tạo nen Chu không er Co một sự Chuan bị nào CA ..". Bài Viet "Frequent Wind 'của USS Kirk (Chiến Schinken chính đã TRO giúp và Ho Tong Đoàn tàu VNCH) Verband có một số chi TIET về vai TRO của Armitage. Richard Armitage ROI Saigon Chieu 29/4 Bằng Trực Thăng và đáp xuống Chiến Schinken USS Blue Ridge, Soai Ham Ham của đổi 7. Tuy không có Giay nach Tuy Als, Ông van yêu cầu Lücke DJO đốc Donald Whitmire, TU LENH Schinken đổi 7 tại Thái Binh Duong, VA xin Liên Lạc Voi Ngũ Giac Đài, XAC nhận lý lịch đồng thời xin PHEP TRO giúp HQ / VNCH. Sau KHI được PHEP của Ngũ Giac Đài, Richard Armitage đã được Chuyen từ Blue Ridge sang USS Kirk vào Nua Đêm ngày 30 Rang 1/5. Tuy Chỉ là một nhân viên Dân SU, nhung Armitage van có Tham Quyen DJE yêu cầu Schinken Trưởng USS Kirk, TÜV Tuong 2 sao Kai tàu Zurück Zurück Con Son, Noi tập trung của Đoàn tàu VN và sau đó Armitage sang HQ3 để giúp di Tan Đoàn tàu VNCH đi Philippinen. (Richard Armitage sau đó Trở thành Phụ tá cho Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Colin Powell, thời TT Bush)
Tổng kết  :
Theo các bài Viet của Tác Gia Phan Thi Lạc Tiep Đoàn tàu VN GOM 27 chiếc đã từ Vùng tập trung tại Côn Đảo để Cung dự Chuyen Hải hành Cuối Cung đi Philippinen. Cung đi theo trong Đoàn con có thêm 2 tàu đánh cá. Báo Cao của Khu Truc Schinken Koch về cho TF76 ngày 2 tháng 5 ghi nhận: 'Đoàn tàu di Tan của HQVN GOM 26 Chiến Schinken và một Khinh TOC Đình. VI trí Đoàn tàu tại VI độ 09 * 35'N và kinh độ 108 * 55'E ..
Hải Su Tuyen Hahn, trang 553: Danh sách các Chiến Schinken di Tan vào tháng 4 năm 1975 LIET Kê 43 Chiến Schinken trong đó có các chiếc Trở về như HQ 602, HQ 609 và nhung chiếc Hu Hong Phai đánh Chim GOM HQ 402, HQ406, HQ604, HQ470 và 702 (xem chi TIET Ve 'ngày Cuối Cung của  HQ406 ' )
Tập Dự An Hai Su ghi lại trong Đoàn Từ Schinken đổi / HQ VNCH sang Schinken đổi HQ Phi số Hiệu và tên của 30 Chiến Schinken VN.
Đổi Chieu Voi các tài Lieu Ngoại Quốc như Janes Kampfschiffe, Danh sách các Chiến Schinken Chay Khoi VN (bao GOM nhung Chiến Schinken đi theo Đoàn từ Con Son, HOAc tự đến Subic Bay (như HQ802), HOAc tự Tach Khoi Đoàn ( HQ2) HOAc đến Tre HON như Nhom tàu ​​từ Phu Quoc ..) GOM:
1 Khu Truc Ham Tran Hung Đạo HQ1  (Chuyen thành BRP Rajah Lankandula-PS-4)
5 Tuan Dương Schinken (WHEC):
- Trần Quang Khải HQ2 (thành BRP Diego Silang PS-9)
- Trần Nhật Duat HQ3 (tuy được Chuyen giao cho HQ Phi nhung bị Phe Thai để lag các Cơ Phan thay Mist SUA Chua cho các Chiến Schinken Khắc của HQ Phi)
- Trần Bình Trọng HQ5 (thành BRP Francisco Dagohoy PF-10)
- Der Tran Quoc HQ6 (Cung số Phan như HQ 3)
- Lý Thường Kiệt HQ16 (thành BRP Andres Bonifacio, PF-7)
- NRO Quyền HQ17 (thành BRP Gregorio del Pilar PF-8)
5 Ho Tong Schinken (PCE)  :
- Đồng Đa II HQ07 (thành BRP Sultan Kudarat PS-22)
- Chi Lang II HQ08 (thành BRP Magat Salamat PS-20)
- Chí Linh HQ11 (thành BRP Datu Tupas PS-18)
- Ngọc Hoi HQ12 (thành BRP Miguel Malvar PS-19)
- Van Kiep HQ14 (thành BRP Datu Marikudo PS-23)
5 Dương van Ham (LST)  :
- Cam Ranh HQ500 (thành BRP Zamboanga del Sur, LT-86)
- Thị Nai HQ502 (thành BRP Cotabato Del Sur LT-87)
- Nha Trang HQ505 (thành BRP Agusan Del Sur LT-54)
- My Tho HQ800 (thành BRP Sierra Madre LT-57)
- Can Tho HQ801 (thành BRP Kalinga Apayao LT-516)
1Kor Xuong Schinken (ARL) - Vinh Long HQ802 (thành BRP Yakal AR-617)
3 Hai Van Ham (LSM)  :
- Hut giang HQ400 (thành BRP West Samar LP-66)
HAN - giang HQ401 (Mist lag Cơ Phan)
- Hương giang HQ404 (thành BRP Batanes LP-65)
3 TRO Chiến Schinken (LSSL)  :
- Đoàn Ngọc Tang HQ228 (thành BRP La Union LF-50)
- Lưu Phú Thọ HQ229 (HQ Phi Dung để lag Cơ Phan thay SU dụng cho các Chiến Schinken Khắc)
- Nguyễn Đức Bong HQ231 (thành BRP Camarines Sur LF-48)
3 Giang Phao Schinken (LSIL)  :
- Thiên KICH HQ329
- Lui công HQ330
- Tam gesetzt HQ331
(Hai chiếc HQ329 HQ330 và có trong danh sách của HQ Phi, chiếc HQ331 được ghi là..không ro số Phan)
2 Hoa van Ham (YOG ) = sà lan tự hành để cho Dau:
- HQ470 HQ471 và
1 Tuan Duyen Schinken (PGM)  :
- Hòn Troc HQ618 (thành BRP Basilan PG-60)
(Xem chi TIET các Chiến Schinken HQVNCH di Tan tháng 4 năm 1975)
Ghi chú  :
Trong danh sách Chiến Schinken HQ Phi Tiep nhận vào tháng 5-1975, CO một Chiến Schinken của HQ Kmer: Chiếc PC Submarine Chaser, also Hiệu E-312. Sau đó đổi thành Negros Oriental PS-26. Không Thay có tài Lieu nào Viet về Chiến Schinken này KHI Chay sang Phi?
TRO Chiến Schinken Nguyễn Ngọc Lang HQ230 không ghi trong danh sách TREN nhung được ghi trong Hải Su Tuyen tập trang 564 là tun HQ Tr tá Nguyễn Nguyên làm Schinken Trưởng, không Thuoc Đoàn tàu di Tan của Bộ Chỉ Huy HQ. Chiến Schinken được Chuyen thành BRP Sulu LF-49)
Trong danh sách Hoa VAN HAM YOG HQ Phi Tiep nhận có ghi thêm HQ474
WPB Chiến Đình Văn Huỳnh Đức HQ702 đến được Philippinen và Phe Thai tại Subic Bay ngày 19 tháng 5 năm 1975.
'Du An Hai so' không ghi về các PGM HQ600, HQ604 HQ605 và, tuy Nhien 'Hải Su Tuyen TAP ghi các Chiến Schinken này có mặt trong Đoàn tàu của Bộ Chỉ huy Hải Quân (?): Phú Du (HQ600) , Keo Ngua (HQ604), VA Kim Quy (HQ605) không có tên trong danh sách các Chiến Schinken HQ Phi Tiep nhận?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen