Mittwoch, 16. Juli 2014

Các Vị Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh Kể Từ Ngày Thành Lập Binh Chủng

Từ 1955  đến  1956            :  Trung Tá         DƯƠNG NGỌC LẮM
     1956  --  1959            :  Trung Tá         HOÀNG  XUÂN LÃM
     1959  --  1963            :  Trung Tá         NGUYỄN  VĂN THIỆN
     1963  --  1964            :  Đại    Tá         VĨNH LỘC
     1964  --  1964            :  Trung Tá         NGUYỄN  ĐÌNH BẢNG
     1965  --  1965            :  Đại    Tá         LÂM QUANG THƠ
     1965  --  1969            :  Trung Tá         LƯƠNG BÙI TÙNG
     1969  --1969            :  Trung Tá         DƯƠNG VĂN ĐÔ
     1969  --  1972            :  Đại    Tá         PHAN HÒA HIỆP
     1972  --  1972            :  Thiếu Tướng   NGUYỄN VĂN TOÀN
     1972  --  1972            :  Đại    Tá         DƯƠNG VĂN ĐÔ
     1972  --  1974            :  Chuẩn Tướng  LÝ TÒNG BÁ
     1974  --  1975            :  Trung  Tướng  NGUYỄN VĂN TOÀN


Các Vị Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp
Kể Từ Ngày Thành Lập

1955 -- 1956 :        Thiếu Tá HOÀNG ĐÔN THẬN
1956 -- 1956 :        Thiếu Tá TRẦN VĂN ÁI
1956 -- 1957 :        Đại Úy NGUYỄN DUY HINH
1957 -- 1959 :        Đại Úy LƯƠNG BÙI TÙNG
1959 -- 1961 :        Thiếu Tá VĨNH LỘC
1961 -- 1963 :        Đại Úy DƯƠNG VĂN ĐÔ
1963 -- 1964 :        Thiếu Tá NGUYỄN VĂN TOÀN
1964 -- 1965 :        Đại Tá LÂM QUANG THƠ
1965 -- 1968 :        Trung Tá NGUYỄN TUẤN
1968 -- 1969 :        Trung Tá NGUYỄN QUANG NGUYÊN
1969 -- 1972 :        Trung Tá TRẦN TÍN
1972 -- 1973 :        Đại Tá TRẦN VĂN TỶ
1973 -- 1975 :        Đại Tá HUỲNH VĂN TÁM

Các Vị Tư Lệnh Lữ Đoàn I
Kể Từ Ngày Thành Lập

Thành lập  đến    1971                  :  Đại Tá    PHAN  HÒA  HIỆP
1971         - - -    1972                  :  Đại Tá    NGUYỄN  TRỌNG  LUẬT
1972         - - -    1972                  :  Đại Tá    TRẦN  TÍN
1972         - - -    1974                  :  Đại Tá    VŨ  QUỐC  GIA
1974         - - -    1975                  :  Đại Tá    NGUYỄN  XUÂN  HƯỜNG

Các Vị Tư Lệnh Lữ Đoàn II
Kể Từ Ngày Thành Lập

1971 -- 1974 :                  Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG
1974 -- 1975 :                  Đại Tá    NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Các Vị Tư Lệnh Lữ Đoàn III Kỵ Binh
Kể Từ Ngày Thành Lập

1970 -- 1971 :         Đại Tá Trần quang KHÔI
1971 -- 1973 :         Đại Tá Nguyễn kim ĐỊNH
1973 -- 1975 :         Chuẩn Tướng Trần quang KHÔI

Các Vị Tư Lệnh Lữ Đoàn IV Kỵ Binh
Kể Từ Ngày Thành Lập

1969 -- 1972 :         Đại Tá Vũ quốc        GIA
1972 -- 1974 :         Đại Tá Nguyễn văn   CỦA
1974 -- 1975 :         Đại Tá Trần ngọc     TRÚC


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 1 Kỵ Binh:

1954 -- 1955 :        Thiếu Tá Vĩnh LỘC
1955 -- 1957 :        Thiếu Tá Hoàng xuân LÃM
1957 -- 1958 :        Đại Úy Dương hiếu NGHĨA
1958 -- 1963 :        Thiếu Tá Thẩm nghĩa BÔI
1963 -- 1964 :        Thiếu Tá Huỳnh ngọc DIỆP
1964 -- 1965 :        Trung Tá Lý tòng BÁ
1965 -- 1967 :        Trung Tá Huỳnh ngọc DIỆP
1967 -- 1971 :        Thiếu Tá Trần văn TỶ
1971 -- 1972 :        Thiếu Tá Tôn thất HOÀNG
1972 -- 1974 :        Trung Tá Nguyễn đức DƯƠNG
1974 -- 1974 :        Trung Tá Nguyễn văn TÁ
1974 -- 1974 :        Thiếu Tá Nguyễn viết THUẬN
1974 -- 1975 :        Trung Tá Nguyễn minh TÁNH


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 2 Kỵ Binh:

1955 -- 1956 :        Thiếu Tá Trần thanh PHÚ
1956 -- 1958 :        Thiếu Tá Lâm quang THƠ
1958 -- 1958 :        Thiếu Tá Nguyễn duy HINH
1958 -- 1963 :        Thiếu Tá Lâm quang THƠ
1963 -- 1964 :        Thiếu Tá Nguyễn văn TỒN
1964 -- 1967 :        Thiếu Tá Trần TÍN
1967 -- 1971 :        Thiếu Tá Tạ đình SIÊU
1971 -- 1972 :        Thiếu Tá Nguyễn hữu AN
1972 -- 1975 :        Trung Tá Nguyễn văn VIỆT TÂN

Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh:

1954 -- 1955 :      Thiếu Tá DƯƠNG NGỌC LẮM
1955 -- 1956 :      Thiếu Tá TRẦN VĂN ÁI
1956 -- 1957 :      Thiếu Tá LÊ ĐỨC ĐẠT
1957 -- 1960 :      Thiếu Tá NGUYỄN ĐÌNH BẢNG
1960 -- 1964 :      Thiếu Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
1964 -- 1966 :      Thiếu Tá NGUYỄN TRỌNG LUẬT
1966 -- 1967 :      Thiếu Tá TRẦN QUANG LÝ
1967 -- 1970 :      Thiếu Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG
1970 -- 1970 :      Thiếu Tá NGUYỄN MINH TÁNH
1970 -- 1971 :      Trung Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG
1971 -- 1972 :      Trung Tá TRẦN LÝ HƯNG
1972 -- 1975 :      Thiếu Tá NGUYỄN VĂN TRIẾT


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng  TĐ 4 KB từ ngày thành lập:

1955 - - -1956:  Đại Úy    LÂM QUANG THƠ
1956 - - -1956:  Đại Úy    HUỲNH NGỌC DIỆP
1956 - - -1957:  Đại Úy    NGUYỄN ĐÌNH BẢNG
1957 - - -1958:  Đại Úy    NGUYỄN VĂN TOÀN
1959 - - -1960:  Đại Úy    NGUYỄN TUẤN
1960 - - -1961:  Đại Úy    NGUYỄN TRỌNG LUẬT
1961 - - -1963:  Thiếu Tá    NGUYỄN TUẤN
1963 - - -1964:  Thiếu Tá    DƯƠNG VĂN ĐÔ
1964 - - -1964:  Thiếu Tá    NGUYỄN TUẤN
1964 - - -1966:  Trung Tá   NGUYỄN VĂN TOÀN
1966 - - -1969:  Thiếu Tá    PHAN HÒA  HIỆP
1969 - - -1971:  Thiếu Tá    NGUYỄN HỮU LÝ
1971 - - -1973:  Thiếu Tá    PHAN CÔNG TUẤN
1973 - - -1975:  Thiếu Tá    TRẦN VĂN MINH


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 5 Kỵ Binh:


1963 -- 1964 :         Trung Tá Dương hiếu NGHĨA
1964 -- 1965 :         Đại Tá Lâm quang THƠ
1965 -- 1967 :         Thiếu Tá Trần quang KHÔI
1967 -- 1969 :         Thiếu Tá Phạm đăng CHƯỞNG
1969 -- 1971 :         Trung Tá Trần văn THOÀN
1971 -- 1971 :         Thiếu Tá Trần văn NÔ
1971 -- 1972 :         Trung Tá Trương hữu ĐỨC
1972 -- 1975 :         Trung Tá Trần văn NÔ

Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 6 Kỵ Binh:


1963 -- 1964 :         Trung Tá Lý tòng BÁ
1964 -- 1965 :         Trung Tá Lương bùi TÙNG
1965 -- 1968 :         Thiếu Tá Vũ quốc GIA
1968 -- 1968 :         Trung Tá Trần văn THOÀN
1968 -- 1971 :         Trung Tá Nguyễn văn CỦA
1971 -- 1973 :         Thiếu Tá Hoàng KHẢM
1973 -- 1973 :         Thiếu Tá Trương văn THANH
1973 -- 1975 :         Thiếu Tá Ngô đức LÂM


Các Thiết Đoàn Trưởng TĐ 7 KB từ ngày thành lập:

1966 - - -1967:  Trung Tá  DƯƠNG VĂN ĐÔ
1967 - - -1968:  Thiếu Tá   PHẠM HỮU CHÍ
1968 - - -1971:  Thiếu Tá   MAI VĂN THIỆN
1971 - - -1974:  Thiếu Tá   NGUYỄN HÓA
1974 - - -1974:  Thiếu Tá   PHẠM VĂN MẠI
1974 - - -1975:  Trung Tá  HỒ ĐÀN


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 8 Kỵ Binh:


1965 -- 1968 :      Trung Tá NGUYỄN QUANG NGUYÊN
1968 -- 1972 :      Trung Tá NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
1972 -- 1972 :      Trung Tá NGUYỄN MINH TÁNH
1972 -- 1974 :      Thiếu Tá NGUYỄN NGỌC PHAN
1974 -- 1974 :      Trung Tá NGUYỄN MINH TÁNH
1974 -- 1975 :      Thiếu Tá NGUYỄN VĂN ĐÊM


Các Vị Thiết đoàn Trưởng TĐ 9 Kỵ Binh:


1966 -- 1968 :         Thiếu Tá Nguyễn kim ĐỊNH
1968 -- 1968 :         Thiếu Tá Trần quang LÝ
1968 -- 1971 :         Thiếu Tá Nguyễn văn LONG
1971 -- 1972 :         Thiếu Tá Phạm minh XUÂN
1972 -- 1972 :         Trung Tá Nguyễn văn LONG
1972 -- 1974 :         Trung Tá Nguyễn thế THANH
1974 -- 1974 :         Trung Tá Châu văn QUANG
1974 -- 1975 :         Trung Tá Trần hữu THÀNH

Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 10 Kỵ Binh:


1965 -- 1967 :         Thiếu Tá Nguyễn văn TỒN
1967 -- 1968 :         Thiếu Tá Nguyễn văn BA
1968 -- 1969 :         Thiếu Tá Phạm minh XUÂN
1969 -- 1971 :         Trung Tá Châu văn QUANG
1971 -- 1973 :         Thiếu Tá Trang LUẬN
1973 -- 1975 :         Trung Tá Trần văn NHUẬN
1975 -- 1975 :         Trung Tá Huỳnh kiêm MẬU


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng  TĐ 11 KB  từ ngày thành lập  :

1968 - - -1971:  Thiếu Tá   BÙI THẾ DUNG
1971 - - -1972:  Thiếu Tá   NGUYỄN VĂN TÁ
1972 - - -1974:  Thiếu Tá   LÊ TẤN LÀO
1974 - - -1975:  Trung Tá  NGUYỄN HỮU LÝ


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 12 Kỵ Binh:


1968 -- 1970 :         Trung Tá Hà mai VIỆT
1970 -- 1972 :         Trung Tá Trần ngọc TRÚC
1972 -- 1973 :         Trung Tá Tôn thất HOÀNG
1973 -- 1974 :         Thiếu Tá Phạm hữu TƯỜNG
1974 -- 1975 :         Trung Tá Nguyễn mạnh LÂM
1975 -- 1975 :         Trung Tá Phạm hữu TƯỜNG


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 14 Kỵ Binh:


1968 -- 1970 :        Thiếu Tá HUỲNH VĂN TÁM
1970 -- 1972 :        Thiếu Tá VŨ KHÁNH DƯ
1972 -- 1975 :        Trung Tá LƯƠNG CHI


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 15 Kỵ Binh:


1968 -- 1969 :         Thiếu Tá Nguyễn mạnh LÂM
1969 -- 1971 :         Thiếu Tá Nguyễn văn ĐỒNG
1971 -- 1973 :         Thiếu Tá Dư ngọc THANH
1973 -- 1975 :         Thiếu Tá Đỗ đức THẢO


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 16 Kỵ Binh:


1969 -- 1971 :        Thiếu Tá Nguyễn đức DƯƠNG
1971 -- 1972 :        Trung Tá Huỳnh kiêm MẬU
1972 -- 1974 :        Thiếu Tá Hồ ĐÀN
1974 -- 1975 :        Trung Tá Lê văn THÀNH


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng  TĐ 17 KB từ ngày thành lập:

1969 - - -1973:   Trung Tá   NGUYỄN XUÂN DUNG
1973- - - 1975:   Trung Tá   NGUYỄN VIẾT THẠNH


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 18 Kỵ Binh:


1969 -- 1969 :         Thiếu Tá Nguyễn văn ĐỒNG
1969 -- 1971 :         Trung Tá Nguyễn mạnh LÂM
1971 -- 1971 :         Trung Tá Thái minh SƠN
1971 -- 1972 :         Thiếu Tá Bùi văn LỘC
1972 -- 1973 :         Thiếu Tá Phan văn SỸ
1973 -- 1975 :         Trung Tá Nguyễn đức DƯƠNG


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 19 Kỵ Binh:

1971 -- 1974 :           Thiếu Tá NGUYỄN SƠN HÀ
1974 -- 1975 :           Thiếu Tá HOÀNG KIỀU


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng  TĐ 20 CX từ ngày thành lập:

1972 - - -1973:  Trung Tá   NGUYỄN HỮU LÝ
1973 - - -1973:  Thiếu Tá    NGUYỄN VĂN TÁ
1973 - - -1975:  Trung Tá   PHAN CÔNG TUẤN


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 21 Chiến Xa:


1972 -- 1973 :        Trung Tá NGUYỄN VIẾT THẠNH
1973 -- 1975 :        Thiếu Tá NGUYỄN CUNG VINH


Các Vị Thiết Đoàn Trưởng TĐ 22 Chiến Xa:


1972 -- 1974 :         Trung Tá Bùi văn LỘC

1974 -- 1975 :         Trung Tá Nguyễn văn LIÊN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen