Dienstag, 19. Mai 2015

Sài Gòn 1975 hình ảnh thật sự 40 năm về trước

Việt Nam 1945 : Sài Gòn xưa.(Michael Rogge)


Sài Gòn xưa



Hình ảnh chân thật nhất về Sài Gòn trước 1975



Sài Gòn 1975 hình ảnh thật sự 40 năm về trước



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen